SAS Logo Flat White_whiteout_irradiation effect_nobackground-01